W NAWIĄZANIU DO PRZESZŁOŚCI

W systemie, w którym dokonuje się transformacja, znajdują się wejścia i wyjścia. Wejścia są wynikiem wpływu otoczenia na system, a wyjścia działaniem systemu na otoczenie. (Wejścia i wyjścia nazywane są również danymi i wynikami albo z an­gielskiego input i output.) Wejścia i wyjścia od­dziela trwanie, jak „przedtem” od „potem” czy przeszłość od teraźniejszości. W całej pętli sprzężenia zwrotnego (jak wskazuje sama nazwa) informacje o rezultatach transformacji czy działania przesyłane są w formie danych na wejścia systemu. Jeżeli te nowe dane przy­czyniają się do ułatwienia lub przyspieszenia trans­formacji w tym samym kierunku co poprzednie re­zultaty, mamy do czynienia ze sprzężeniem dodatnim (positive feed-back): jego wyniki kumulują się. Je­żeli jednak te nowe dane działają w kierunku przeciwnym do poprzednich rezultatów mamy do czynienia ze sprzężeniem ujemnym (negative feed-back). Jego efekty stabilizują system. W pierw­szym przypadku występuje wzrost (lub zmnie jszenie) wykładniczy. W drugim — utrzymanie równowagi.

Leave a Comment