EFEKTYWNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA

Efektywność współdziałania i wymiany między ty­mi różnymi czynnikami molekularnymi zapewnia niewielka liczba organizacji ponadmolekuiarnych. Za pośrednictwem tych organizacji wypełniane są waż­ne funkcje „społeczności komórkowej”.Przemiana energii odbywa się w mitochondriach, centralach energetycznych. Magazynowa­nie energii i zapasy to rola w a k u o 1 i. Wytwarza­nie protein ma miejsce w rybosomach — warsztatach montażowych. Magazynowanie informa­cji — w jądrze. Wreszcie filtrowanie informacji zewnętrznych, ochrona komórki i kataliza wielkiej liczby podstawowych reakcji — to rola błony komórkowej.

Leave a Comment