DWA TYPY

Istnieją dwa typy pętli sprzężenia zwrotnego: dodatni- i ujemny. Na dodatnich pętlach sprzę­żenia zwrotnego opiera się cała dynamika zmian systemu (np. wzrost i ewolucja). Na pętlach ujemnych opiera się regulacja i stabilność (przywracanie równowagi i autokonserwacja).Taki wyobrażeniowy model łączy symbole struk­turalne i funkcjonalne opisane powyżej. Ilustruje ponadto różnice między dodatnią i ujemną pętlą sprzężenia zwrotnego: jeżeli informacje o poziomie zbiorników pozwalają stwierdzić, że poziom ten pod­nosi się, decyzja o dalszym otwieraniu zaworów pro­wadzi do przepełnienia zbiornika. Podobnie, jeżeli poziom obniża się, zmniejszenie przepływu prowadzi do gwałtownego osuszenia zbiornika. Chodzi tu o pę­tlę dodatnią skierowaną na nieskończoność lub na zero.

Leave a Comment