ŚCISŁE POWIĄZANIE

W istocie dodatnie sprzężenie zwrotne działające stale w tym samym kierunku powoduje przyspie­szony wzrost danej wielkości. Wielkością tą może być li c z b a (wzrost populacji), różnorodność (zróżnicowanie elementów i ich wzajemnych oddzia­ływań), energia (nadwyżka energetyczna, aku­mulacja zysków, wzrost kapitału).Pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego związana jest z zależnym od przypadku losowego genera­torem różnorodności. Wzmacnia najmniej­sze odstępstwo. Zwiększa możliwości wyboru, pod­kreśla zróżnicowanie i rodzi złożoność, mnożąc moż­liwości wzajemnych oddziaływań.Różnorodność i złożoność są ściśle powiązane. Ale różnorodność jest również jednym z warunków sta­bilności systemu. W rzeczywistości homeostaza może działać i utrzymywać się jedynie dzięki dużej róż­norodności mechanizmów regulacyjnych.

Leave a Comment