LEPSZE ZROZUMIENIE ZASAD

Lepsze zrozumienie zasad ich działania we własnym organizmie może doprowadzić go do lep­szego działania w przekształcaniu wielkich syste­mów, od których jest uzależniony: przedsiębiorstwa, miasta, społeczeństwa.Działanie to, jeżeli ma być skuteczne, powinno opierać się na nowej metodzie ujmowania złożoności, obejmującej zarazem organizmy, organizacje i ich wzajemne zależności, ale zdolnej także do zintegro­wania, ponad ujęciem analitycznym, „wiedzy i czu­cia”.Podstawowe pojęcia, które powracają najcs:ęściej w modelach biologicznych, ekologicznych i ekonomicz­nych, omawianych w rozdziałach poprzednich, łatwo jest pogrupować w kilka kategorii: energia i jej wykorzystanie; strumienie, cykle i zbiorniki; sieci komunikacyjne; katalizatory i czynniki transforma­cji; przywrócenie równowagi; stabilizacja, wzrost, ewolucja. I naturalnie pojęcie „systemu” (systemu żywego, systemu ekonomicznego, systemu ekologicz­nego), które łączy wszystkie pozostałe.

Leave a Comment