PRZECIWIEŃSTWO

Przeciwieństwo między obiegiem pieniędzy i obiegiem energetycz­nym (Z których każdy płynie w przeciwnym kierun­ku) oraz możliwość wytwarzania pieniędzy przyczyniły się prawdopodobnie do wzmocnienia i utrzyma* nia tego złudzenia. A może korzeni tego szalonego marzenia ludzkości, pragnącej zrównoważyć, a na­wet odwrócić proces starzenia się organizacji spo­łecznych poprzez wzrost ekonomiczny, należy szu­kać jeszcze głębiej, aż w zbiorowej podświadomości? W czymś w rodzaju patetycznej walki ze śmiercią. Niestety, trzeba za to płacić. Właśnie przedsta­wiono nam rachunek za ten wzrost. I jest on wy­soki. Wyczerpują się zasoby naturalne. Środowisko ulega zniszczeniu. Nierówności, zamiast się wyrównywać, stają się jeszcze wyraźniejsze.

Leave a Comment