ODPOWIADAJĄCE RÓWNANIA

Równania odpowiadające różnym zmiennym sta­nu i strumienia mogą być zaprogramowane: w ma­szynie cyfrowej, aby sprawdzić prawdziwość pew­nych hipotez: co się stanie, jeśli podwoi się ilość na­rodzin? jeśli zmniejszy się o połowę? jeśli produkcja żywności wzrośnie dwukrotnie, trzykrotnie? Oczy­wiście w tak uproszczonym modelu jest to sprawa o  dość niewielkim znaczeniu, ale wobec istnienia wie­lu setek zmiennych narzuca się konieczność symu­lacji, która przynosi, jak zobaczymy, bardzo cenne rezultaty.Niewątpliwie zrewolucjonizowaniu naszych sposo­bów myślenia, ale jakie ma zastosowanie praktycz­ne? Poza prostym opisem systemów przyrody jest to metoda i reguły działania. Chodzi tu, jak się prze­konamy, jedynie o sposób zastosowania makroskopu.

Leave a Comment