TWORZĄCE SIĘ PODSTAWY

Powoli tworzą się podstawy wspól­nego języka cybernetyków: uczenie się, regulacja, adaptacja, autoorganizacja, percepcja, pamięć. Pod wpływem idei Bigelowa McCulloch wraz z Louisem Sutro z pracowni przyrządów pomiarowych MIT konstruują sztuczną siatkówkę oka. Podstawy teore­tycznej dostarczają tu badania McCullocha nad okiem żaby, przeprowadzone w 1959 roku wraz z Lettvinem, Maturaną i Pittsem. Konieczność po­wierzenia maszynom pewnych funkcji właściwych organizmom żywym przyczyniła się z kolei do przy­spieszenia postępu wiedzy na temat mechćimzmow mózgowych. Był to początek bioniki, prac nad sztucz­ną inteligencją i robotami.Równolegle z badaniami prowadzonymi przez ze­społy Wienera i McCullocha w MIT, inny zespół próbuje włączyć cybernetykę w bardziej rozległą całość.

Leave a Comment