PRAGNIENIE I TEMPERATURA

Kiedy plazma staje się zbyt gęsta, podwzgórze wysyła sygnał do gruczołu przy­sadki mózgowej, który wydziela hormon antydiure- tynę. Ten hormon powoduje uwalnianie wazopresy- ny, oddziałującej na nerki. Rezultat: wytwarzany mocz staje się gęstszy, część wody zostaje odzyska­na, by rozcieńczyć plazmę. Równocześnie odczuwa­my pragnienie, które powoduje zachowania prowa­dzące do wypicia płynów.Temperatura ciała człowieka utrzymuje się na poziomie 37 °C, a u większości zwie­rząt ciepłokrwistych waha się pomiędzy 35 i 44°C. Regulaja temperatury, kontrolowana przez podwzgó­rze (uczucie zimna albo ciepła), opiera się na ter­micznej izolacji (ubrania, futra, tłuszcz, ogrzewanie, klimatyzacja) i wewnętrznej produkcji ciepła (spa­lanie tłuszczów, skurcze mięśni w czasie dreszczy). Pozbywanie się nadmiaru ciepła odbywa się za po­mocą krwi i rozpraszania go przez skórę. Parowa­nie, które następuje w procesie pocenia się, znacz­nie oziębia organizm.

Leave a Comment