INTELIGENTNE MASZYNY

Za twórców tych wielkich osiągnięć uważa się trzech ludzi: matematyka Norberta Wienera, zmar­łego w 1964 roku, neurofizjologa Warrena McCullo- cha, zmarłego w 1969 roku, i Jaya Forrestera, profe­sora Sloan School of Management w MIT. Jest rzeczą oczywistą, że również inni ludzie, inne zespoły, inne uniwersytety, zarówno w Stanach Zjed­noczonych, jak i na całym świecie, przyczyniły się do rozwoju cybernetyki i teorii systemów. Będzie­my wspominać o tym, ilekroć drogi ich skrzyżują się z działalnością zesppłu MIT.Norbert Wiener od 1919 roku uczył matematyki w MIT. Wkrótce po podjęciu pracy w Instytucie po­znał neurofizjologa Artura Rosenbluetha, dawnego współpracownika Waltera B. Cannona (przypominam: homeostaza, s. 76), pracującego w Harvard Medical School. Z tej nowo nawiązanej przyjaźni miała na­rodzić się w dwadzieścia lat później cybernetyka. Rosenblueth i Wiener stworzyli niewielkie zespoły interdyscyplinarne, w celu zbadania obszarów „ni­czyich”, leżących pomiędzy istniejącymi dyscyplina­mi nauki.

Leave a Comment