W SFERZE ENERGETYCZNEJ

W sferze energetycznej procesy metaboliczne czło­wieka obsługującego maszynę są znikome wobec mo­cy, jaką może on wyzwalać i kontrolować. To samo dotyczy szefa przedsiębiorstwa i każdego odpowie­dzialnego za wielką organizację.Należy więc wprowadzić rozróżnienie między ener­gią mocy i energią rozkazu. Energia mocy to linia elektryczna i prąd, który powoduje grzanie się oporu, czy też układ wodociągowy doprowadzający wodę pod dowolnym ciśnieniem do danego punktu. Energia rozkazu to działanie termostatu czy kranu- jest to informacja.Serwomechanizm sam rozprowadza swoją energię rozkazów. Rozprowadza informacje, które sterują działającymi organami.

Leave a Comment