ROLA STRUMIENI I ZBIORNIKÓW

Zachowanie się każdego systemu, bez względu na stopień jego złożoności, zależy przede wszystkim od dwóch typów zmiennych: zmiennych strumienia i zmiennych stanu (czy po­ziomu). Zmienne strumienia to owe zawory kon­trolujące strumień, a zmienne stanu wskazują, jaka jest zawartość zbiornika. Zmienne strumienia cha­rakteryzują jego wielkość między dwiema chwi­lami w jakimś określonym czasie; zmienne stanu (poziomy) wskazują nagromadzenie w jakimś czasie określonej ilości. Gdyby czas się zatrzymał, to po­ziom pozostałby stały (poziom statyczny), strumienie zaś znikną, ponieważ są wynikiem działania, aktyw­ności systemu.Najdogodniejsze są tu naturalnie przykłady z hy­drauliki. Zmienną strumienia jest przepływ (średnia ilość przepływająca między dwiema chwilami). Zmienną stanu jest ilość wody nagromadzona w zbiorniku w określonym momencie.

Leave a Comment