UPROSZCZONA REAKCJA

Tak wygląda w uproszczeniu reakcja przekształ­cania energii i istota regulacji, procesy, które cha­rakteryzują życie. Jednak brakuje tu jeszcze pod­stawowego ogniwa w łańcuchu życia: komórki ro­ślinnej Ona to właśnie w trakcie procesu fotosyn­tezy produkuje — dzięki energii słonecznej i dwu­tlenkowi węgla wydzielanemu przez zwierzęta bo­gatą w energię glukozę. Ona uwalnia do atmosfery tlen, niezbędny w procesie oddychania. W ten spo­sób koło zamyka się na systemie ekologicznym i ener­gii słonecznej.Mam nadzieję, że przez wielkie cykle życia, naj­drobniejsze tryby molekularne i subtelne zadania elektronów — to wtargnięcie do serca komórki — udało mi się ukazać jedność podstawowych mecha­nizmów przyrody i społeczeństwa. Enzym, komorka, organ reprezentują, każde na swoim szczeblu, kata­lizatory pełniące wiele funkcji, które podtrzymują, regulują i przekształcają organizację, od której za­leży życie. Jednym z tych katalizatorów jest czło­wiek.

Leave a Comment