IM BARDZIEJ SKOMPLIKOWANY SYSTEM

Im bardziej skomplikowany jest system, tym bardziej skompliko­wany winien być również system kontroli, by umoż­liwić reakcję na liczne zakłócenia pochodzące ze środowiska. To właśnie wyraża „prawo wymaganej różnorodności” (Law oj Reąuisite Variety) zapropo­nowane przez Rossa Ashby w 1958 roku. Według tego niezwykle ogólnego prawa, wyrażonego w for­mułach matematycznych, regulacja systemu jest skuteczna jedynie wtedy, gdy opiera się na systemie kontroli równie skomplikowanym jak sam system. Inaczej mówiąc, działania kontro­lujące muszą mieć różnorodność równą różnorodno­ści samego systemu. Na przykład, w ekologii różno­rodność gatunków, ilość „gniazd” ekologicznych, bo­gactwo wzajemnych oddziaływań między gatunkami i między społecznością a środowiskiem zapewniają stabilność i zachowanie tej społeczności. Różnorod­ność pozwala dysponować szeroką „paletą” reakcji na możliwe formy agresji środowiska.

Leave a Comment