WYTWARZANIE RÓŻNORODNOŚCI

Wytwarzanie różnorodności może więc prowadzić do adaptacji poprzez wzrost złożoności. Ale konfron­tacja z przypadkowością środowiska prowadzi także ck> zmian nieprzewidzianych, są one zyao- dainą siłą zmian. Wzrost jest więc zarazem motorem zmian i środkiem umożliwiającym zaadaplowame się do zmian środowiska. W ten sposób dostrzegamy drogę, jaką może ewoluować system homeoi.tatycz ny, zbudowany tak, by przeciwstawiać się zmianom. Ewoluuje on dzięki dopełniającym się procesom dez­organizacji (całkowitej lub częściowej) i reorgani­zacji, która następuje albo w wyniku zetknięcia się systemu z przypadkowymi zakłóceniami pochodzą­cymi ze środowiska (mutacje, nieprzewidziane wy­darzenia, szum), albo w trakcie dostrajania  powstałego braku równowagi, na przykład do zbyt gwałtownego wzrostu.

Leave a Comment