DZIWNE ZACHOWANIE

Właściwości i zachowanie złożonego systemu deter­minuje jego organizacja wewnętrzna i związki z oto­czeniem. Lepsze zrozumienie tych właściwości i do­kładniejsze przewidywanie zachowań dostarcza środ­ków pozwalających oddziaływać na system: prze­kształcać go lub ukierunkowywać jego ewolucję.Dwie podstawowe sprawy istnienia i funkcjono­wania każdego systemu to zachowanie lub zmiana określonego stanu systemu. P; erwsza z nich opiera się na pętlach ujemnego sprzężenia zwrotnego, a jej cechą charakterystyczną jest sta­bilność. Druga opiera się na pętlach sprzężenia dodatniego i charakteryzuje się wzrostem (lub upadkiem). Współistnienie tych dwu form w ra­mach systemu otwartego, wystawionego stale na przypadkowe oddziaływanie środowiska, powoduje szereg charakterystycznych zachowań. Podstawowe zachowania można sobie wyobrazić jako serię pro­stych wykresów graficznych, przyjmując jako zmien­ną jakąkolwiek charakterystyczną wielkość systemu w zależności czasu (rozmiary, produkcja, obrót, ilość elementów itp.).

Leave a Comment