NIEZWYKŁA WŁAŚCIWOŚĆ

Ta niezwykła właściwość organizmu zaintrygowała oczywiście wielu fizjologów. Już w 1865 roku Claude Bernard zauważył we Wstępie do medycyny ekspe­rymentalnej (Introduction a l’etude de la m&dicine expćrimentale), że „stałość środowiska wewnętrzne­go jest podstawowym warunkiem swobodnego ży­cia”. Należało jednak znaleźć koncepcję pozwalają­cą na zrozumienie mechanizmów regulacji organiz­mu. Koncepcję tę zawdzięczamy fizjologowi amery­kańskiemu Walterowi Cannonowi. Poruszony „mąd­rością” organizmu (the wisdom of the body), zdol­nego do sprawowania tak skutecznej kontroli nad równowagą fizjologiczną, stworzył w 1932 roku ter­min homeostaza, wywodzący się z dwóch słów greckich o znaczeniu: pozostawać stałym. Pojęcie homeostazy zajmuje odtąd centralne miejsce w cy­bernetyce.

Leave a Comment