WOLNOŚĆ I AUTONOMIA

Wolność i autonomia możliwe są dzięki dokony­waniu wyboru i dozowaniu niedogodności: chcąc za wszelką cenę je wyeliminować ryzykuje się przej­ście ze stanu niedogodnego, ale możliwego do przy­jęcia i opanowanego, do stanu nie dającego się skon­trolować, prowadzącego w szybkim tempie do znisz­czenia systemu. Każda rzeczywista integracja opiera się na poprze­dzającym ją zróżnicowaniu. Oryginalność, niepowta­rzalny charakter każdego elementu, objawia się w zorganizowanej całości. To właśnie wyraża sławne powiedzenie Teilharda de Chardin „zróżnicowana jedność”. Prawo jedności „indywidualizującej” ilu­struje specjalizacja komórek w tkance czy organów w ciele.

Leave a Comment