SPOSOBY ODDZIAŁYWANIA NA ZAWÓR

Istnieją trzy sposoby oddziaływania na zawór (zmienna strumienia) zmierzające do zmniejszenia strumienia wytwarzania odpadów trwałych: zmniej­szenie ilości stosowanych produktów (co pociągałoby za sobą obniżenie stopy życiowej); zmniejszenie ilo­ści trwałych odpadów w każdym produkcie; zwięk­szenie trwałości produktów przez wykonywanie so­lidniejsze lub takie, które pozwalałoby na ich reperację. Próby symulacyjne przeprowadzone przez Jorgana Randersa z MIT pokazują, że żaden z tych sposobów zastosowany oddzielnie nie wy­starczy. Najlepsze rezultaty osiąga się przsz po­łączenie tych środków: obłożenie 25% podatkiem wydobywania zasobów nieodnawialnych, przyznanie 25% subwencji za ponowne włączanie odpadów do obiegu, 50% wzrost trwałości produktów, podwoje­nie ułamka materiałów ponownie wprowadzanych do obiegu z każdego produktu i redukcja surowca w każdym produkcie.

Leave a Comment