ZACHOWAĆ RÓŻNORODNOŚĆ

Aby zachować stabilność, należy zachować różnorod­ność. Każde uproszczenie jest niebezpieczne, ponie­waż zakłóca stany równowagi. Nie brak na to przy­kładów w ekologii: zniknięcie pewnych gatunków w rezultacie postępu „cywilizacji” pociąga za sobą de­gradację całego systemu ekologicznego. W niektó­rych regionach intensywne rolnictwo zniszczyło rów­nowagę piramidy ekologicznej, zastępując ją niesta­bilną równowagą, złożoną jedynie z trzech pięter (zboża, bydło rogate, człowiek), pozostających pod kontrolą jednego dominującego gatunku. Ten pozba­wiony równowagi system ekologiczny próbuje spon­tanicznie ,powrócić do etapu wyższego stopnia zło­żoności mnożąc owady i chwasty, czemu przeciw­działają rolnicy ciosami pestycydów i środków nisz­czących chwasty.

Leave a Comment