PRÓBY UDOSKONALEŃ

Jest to wspomniane Towarzystwo Studiów nad Systemami Ogólnymi, utworzone w 1954 roku i prowadzone przez biologa Ludwiga von Berta- lanffy’ego. Przyłączyło się do niego wielu badaczy: matematyk A. Rapaport, biolog W. Ross Ashby, bio­fizyk N. Raschewsky, ekonomista K. Boulding. Od 1954 roku zaczynają ukazywać się roczne zeszyty towarzystwa („General System Yearbooks”). Wywrą one głęboki wpływ na tych wszystkich, którzy będą próbowali przenieść ujęcie cybernetyczne na syste­my społeczne, a szczególnie na przedsiębiorstwo.W latach pięćdziesiątych rozwija się i udoskonala narzędzie, które pozwoli na podjęcie badań zorga­nizowanej złożoności pod zupełnie nowym kątem: maszyna cyfrowa. Pierwsze maszyny nazywały się ENIAC (L946), EDVAC albo EDSAC (1947). Ale jed­na z najszybszych maszyn, Wirlwind II, została skon­struowana w MIT w 1951 roku. Po raz pierwszy zastosowano w niej ultraszybką pamięć magnetycz- ną, wynć.lezioną przez młodegó inżyniera elektroni­ka z pracowni serwomechanizmów Jaya W. Forrestera.

Leave a Comment