MODELOWANIE I SYMULACJA

Modelowanie polega na skonstruowaniu mo­delu na podstawie danych analizy systemu. Przede wszystkim ustala się pełny schemat przyczynowych relacji między elementami różnych podukładów (np. w modelu maltuzjańskim na s. 116 będą to: wpływ narodzin na populację, wpływ racjonowania żywno­ści na śmiertelność itp.). Następnie równania wyra­żające oddziaływania i związki między różnymi ele­mentami systemu wyrażają się w odpowiednim ję­zyku programowania. Symulacja bada zachowanie złożonego syste­mu w czasie. Zamiast zmiany pojedynczych zmien­nych wykorzystuje się komputer umożliwiający s y- multaniczną zmianę wartości szeregu zmien­nych, tak jak się to dzieje w rzeczywistości. Można również zastosować symulator, to znaczy fizyczny model interaktywny, dający w „czasie rzeczywistym” odpowiedź na rozmaite decyzje i działania osoby korzystającej z symulatora. Przykładem może być tu symulator lotu, wykorzystywany przez uczniów szkoły lotniczej.

Leave a Comment