HOMEOSTAZA

Jest to jedna z najbardziej zadziwiających i charak­terystycznych właściwości systemów otwartych o wy­sokim stopniu złożoności.Termin homeostaza stworzył amerykański fizjolog Walter B. Cannon w 1932 r.. System homeopatyczny (przedsiębiorstwo, wielka organiza­cja, komórka) to system otwarty, zachowujący swą strukturę i funkcje za pośrednictwem wielorakości ynamicznych stanów równowagi. Stanów rygory­stycznie kontrolowanych przez wzajemnie od siebie zalezne mechanizmy regulacji. Taki system reaguje na każdą zmianę środowiska, na każde przypadko­we zakłócenie, serią modyfikacji o wielkości równej i kierunku przeciwnym do zmian, które je spowo­dowały. Celem tych modyfikacji jest utrzymywanie stanów równowagi wewnętrznej.

Leave a Comment