DYRYGENT FUNKCJI INSTYNKTOWNYCH

Regulacja innych „stałych” plazmy wymaga zazwy­czaj interwencji mózgu. Jednym z detektorów naj­wcześniej informowanych o wewnętrznych modyfi­kacjach w organizmie jest część mózgu odgrywa­jąca ważną rolę jako ośrodek integracji funkcji we­getatywnych (głód, pragnienie, regulowanie tempe­ratury ciała i zachowań seksualnych). Ośrodkiem tym jest podwzgórze, dyrygent funkcji instynktow­nych. Kiedy odczuwamy głód, podwzgórze wy­krywa obniżenie się poziomu glukozy, aminokwasów czy kwasu tłuszczowego w plazmie. Integruje także inne sygnały: temperaturę ciała, rozszerzenie żołąd­ka. Wzmacnia to jeszcze uczucie głodu. W tym me­chanizmie regulacyjnym sprawą podstawową jest czas.

Leave a Comment