POJĘCIE MOCY

Pojęcie mocy jest więc dość ogólne. Mówi się o mocy generatora elektrycznego, lokomotywy, promieniowania słonecz­nego. Ale także o mocy kraju, armii, ekonomii, gru­py politycznej. Do wyzwolenia mocy potrzebna jest, co brzmi jak paradoks, bardzo mała ilość energii: jest to energia rozkazu, czyli informacja. Ta zdolność wyzwalania wielkich ilości energii dzięki „wyzwalającej” właściwości informacji nazywana jest powszechnie władzą. Władza więc jest kontrolą mocy. Ale wynik „wyzwolenia” informacji zmienia sto­sunek sił. Użycie władzy, decyzja, wiąże się z za­kłóceniem równowagi sił. Dlatego właśnie należy w każdym zgromadzeniu, radzie czy jury osiągnąć większość, choćby większość tylko jednego głosu, dlatego też przechwycenie władzy zaczyna się bar­dzo częstp od przejęcia kontroli nad środkami po­zwalającymi na wyzwolenie mocy.

Leave a Comment