KLUCZ DO SYTUACJI

Inaczej z promieniowaniem podczerwonym odbitym od po­wierzchni Ziemi: zostaje ono złapane w pułapkę i przyczynia się do ocieplenia atmosfery. Wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze w wy­niku działalności człowieka zwiększa się o 0,2°/o rocznie. Wynikający z tego cieplarniany układ po­winien doprowadzić do wzrostu średniej tempera­tury globu ziemskiego, a tymczasem od roku 1940 jesteśmy świadkami ochłodzenia. Klucza do tej paradoksalnej sytuacji należy być może szukać wśród czynników zwiększających od­bicie promieniowania słonecznego przez Ziemię. Te odbicie składa się na tzw. albedo. Regulacyjna rola albedo jest czynnikiem decydującym o równowadze termicznej planety, ponieważ dzięki niemu Ziemia utrzymuje swą temperaturę na stałymi poziomie. Różnica ‘temperatur między równikiem i biagunami niemal nie ulega zmianom.

Leave a Comment