CZŁOWIEK ODPOWIEDZIALNY

Podobnie człowiek odpowie­dzialny za jakąś organizację powinien dopomóc sy­stemowi. którym kieruje, w rozprowadzeniu energii rozkazów. I w tym celu uruchamia powrotne pętle informacji w kierunku ośrodków decyzji. W przed­siębiorstwie czy w strukturach państwa te pętle re­gulacyjne nazywają się: autozarzadzanie, uczestni­ctwo czy społeczne sprzężenie zwrotne.Organizacja systemów złożonych zakłada trwanie. Każdy system ma właściwy sobie czas reakcji, wy­nikający z połączonych działań pętli sprzężeń zwrot­nych i opóźnień związanych z działaniem zbiorników czy przepływem strumieni. W wielu przypadkach (szczególnie dotyczy to przedsiębiorstwa) bezużytecz­ne jest dążenie za wszelką cenę do szybkości wyko­nania, wywierania nacisków w celu otrzymania od­powiedzi czy zebrania rezultatów. Lepiej jest pró­bować zrozumieć wewnętrzną dynamikę systemu i przewidzieć zwłokę otrzymania odpowiedzi.

Leave a Comment