W RAMACH MECHANIKI

W ramach mechaniki statystycznej, któ­ra ukazuje równoważność entropii i nieporządku, dzięki pracom Maxwella, Gibbsa, Boltzmanna (1875).W  ramach teorii informacji, która ukazuje równoważność negentropii (przeciwieństwa entropii) i informacji, dzięki pracom Szilarda, Gabora., Rothsteina, Brillouina (1940—1950).Obydwie zasady termodynamiki odnoszą się jedy­nie do systemów zamkniętych, to znaczy takich, przez których granice nie może przepływać żadna energia, informacja czy materia. Całość wszechświa­ta można uważać za system tego typu, co pozwala na zastosowanie doń dwóch zasad:Pierwsza zasada stwierdza, że całkowita ilość energii we wszechświecie pozostaje stała (zasada zachowania energii).Druga zasada stwierdza, że jakość tej ener­gii degraduje się w sposób nieodwracalny (prawo degradacji energii).

Leave a Comment