STATYSTYCZNY STAN

Ten statyczny stan, zamknięty na świat zewnętrzny, nie pozwala na stawianie oporu zakłóceniom płynącym z otocze­nia: jeśli wzrasta temperatura, kryształ ulega dezor­ganizacji i topi się. Przeciwnie ma się rzecz z ko­mórką, która pozostaje w stanie dynamicznej rów­nowagi ze swoim otoczeniem. Jej organizacja nie opiera się na redundancji, ale na zróżnicowaniu ele­mentów. Jest systemem otwartym, utrzymuje się zatem dzięki nieustannemu odnawianiu elementów. Właśnie różnorodność i mobilność pozwalają na za­adaptowanie się do zmian. Organizacja typu kryształu z trudem ewoluuje, odbywa się to skokami reform radykalnych i powo­dujących urazy.

Leave a Comment