SYSTEM HOMEOSTATYCZNY

System homeostatyczny (ultrastabilny) może ewoluo­wać jedynie wtedy, gdy jest „napastowany” przez wydarzenia pochodzące ze świata zewnętrznego. Or­ganizacja powinna więc być zdolna do wychwyty­wania tych zarodków zmian i wykorzystywania ich w swojej ewolucji. To z kolei zmusza do przyjęcia sposobu funkcjonowania charakteryzującego się od­nawianiem struktur i znaczną mobilnością ludzi i idei. W istocie wszelka sztywność, skleroza, prze­starzało §ć struktur czy ich hierarchie są przeciwień­stwem sytuacji pozwalającej na ewolucję.Organizacja może utrzymywać się albo na zasadzie kryształu, albo żywej komórki. Kryształ utrzymuje swą strukturę dzięki równowadze sił, które znoszą się w każdym węźle siatki krystalicznej, a także dzięki ,redundancji” (nadmiarowi), to znaczy po­wtarzaniu tych samych motywów.

Leave a Comment