ORGANIZACJA TYPU KOMÓRKI

Organizacja typu komórki wykorzy­stuje wydarzenia, różnorodność, otwartość na świat zewnętrzny. Nie obawia się przejściowego stanu dezorganizacji, który jest warunkiem skuteczniej­szego przystosowania. Uznanie tego przejściowego ryzyka jest uznaniem chęci zmiany, bo bez ryzyka nie może być mowy o prawdziwej zmianie.”Ustalenie celów, rygorystyczna kontrola i szczegóło­we programowanie każdego etapu — oto c:o odróż­nia serwomechanizm od maszyny automatycznej o   sztywnym sterowaniu. Program maszyny automa­tycznej powinien przewidywać możliwość wystąpie­nia różnorodnych zakłóceń, jakie mogą się zdarzyć. Serwomechanizm przystosowuje się do złożoności: wystarczy sprecyzować jasno cel i uruchomić środki kontroli, pozwalające na korygowanie odchyleń wy­nikłych w czasie działania.

Leave a Comment