SKOKI W PRZÓD

Celem ekoenergetyki jest ustalenie sposobów po­zwalających na uniknięcie zakłóceń cykli natural­nych p-zez przemysłową i ekonomiczną działalność człowieka. A przede wszystkim stworzenie podstaw rzeczywistej i skutecznej współpracy człowieka z przyrodą i porzucenie na zawsze dawnej idei do­minacji. Tym właśnie problemom poświęcony jest niniejszy rozdział: analizie kryzysów, które przeży­wamy, i propozycjom nowych dróg zmierzających do długofalowych rozwiązań.W książkach historycznych utożsamia sią zazwyczaj historię społeczeństwa z polityczną i ekonomiczną ewolucją kraju. A przecież działają tu także prawa energetyki. Czemu więc nie odtworzyć historii orga­nizacji społecznej właśnie pod kątem energii? Takie spojrzenie jest tym bardziej usprawiedliwione, że prawa energetyczne mają pierwszeństwo przed pra­wami politycznymi i ekonomicznymi.

Leave a Comment