BADANIA EKOSFERY

Jeszcze gorzej przedstawiają się badania ekosfery, w których do tej pory przeważa ujęcie fragmenta­ryczne, analityczne. Dlatego więc proponuję jako przedłużenie terminu bioenergetyka wprowadzenie pojęcia e k o e n e r g e t y k i, aby podkreślić ko­nieczność ogólnego ujęcia w badaniach regulacji strumienia energii w społeczeństwie.Ekoenergetyka powinna opierać się na dwóch uzu­pełniających się ujęciach: systemowym i analitycz­nym. W pierwszym chodzi o podjęcie ogólnych stu­diów nad transformacją i wykorzystaniem energii w społeczeństwie; w drugim — o przeprowadzenie szczegółowej analizy wszystkich operacji energetycz­nych, od których uzależnione są wszelkie funkcje produkcyjne, konsumpcyjne i regeneracyjne w ra­mach systemu społecznego. Jest to analiza ener­getyczna.

Leave a Comment