PROSTY MODEL

Do zilustrowania tego może służyć prosty model. Chodzi tu o dobrze znany model maltuzjański, opi­sany w klasycznej i prostej formie: światowe zapa­sy żywności rosną stale (w postępie arytmetycznym, liniowym), podczas gdy populacja globu rośnie w stosunku, który jest funkcją liczby tej populacji (w postępie geometrycznym, nieliniowym).Zbiornik „żywność” napełnia się ze stałą szybko­ścią, zbiornik „populacja” z szybkością przyspieszo­ną. Elementem regulacji jest ilość pożywienia do­stępna dla każdego mieszkańca. Pozwala tc na po­łączenie dwóch części modelu. Zmniejszenie racji żywnościowej przypadającej na osobę pociąga za sobą głód, a więc wzrost śmiertel­ności. Krzywa demograficzna stabilizuje się przy­bierając formę krzywej S, charakterystycznej dla wzrostu ograniczanego przez czynnik zewnętrzny.

Leave a Comment