POŁĄCZYC, BY ZROZUMIEĆ

W przeciwieństwie do ujęcia analitycznego, ujęcie systemowe obejmuje wszystkie elementy badanego systemu, a także ich współdziałania i współzależ­ności.Ujęcie systemowe opiera się na pojęciu syste- m u. Pojęcie to, często niejasne i dwuznaczne, jest jednak obecnie stosowane w coraz większej liczbie dyscyplin ze względu na swe własności unifikujące i integracyjne.Według najpopularniejszej definicji „system to ze­spół elementów wzajemnie na siebie oddziałujących”. Systemami są więc i miasto, i komórka, i organizm. Ale także samochód, komputer, pralka! Najwyraź­niej taka definicja jest zbyt ogólna. Zresztą żadna definicja słowa „system” nie może być zado­walająca. Jedynie pojęcie systemu jest zapład- niające. Oczywiście pod warunkiem, że zdajemy so­bie sprawę z jego zasięgu i ograniczeń.

Leave a Comment