PRZYSTOSOWANIE DO WARUNKÓW

Organizm stale przystosowuje się do warunków zewnętrznych. Adaptacja ta jednak nigdy nie jest doskonała. Człowiek ma trudności w kompletnym dostosowaniu się do określonego środowiska. Wy­wołuje to często depresje, niepokój, zniechęcenie. Są to jednak czynniki pozytywne, które odnajdujemy prawie zawsze u podstaw świadomych czy nieświa­domych działań prowadzących do zmiany lub trans­formacji.Człowiek zagrożony przez środowisko (bądź poin­formowany o zbliżającej się przyjemności czy nie­bezpieczeństwie) przygotowuje się do działania. Or­ganizm ludzki mobilizuje . rezerwy energetyczne i wydziela pewne hormony (np. adrenalinę), które przygotowują go do ucieczki lub walki. Ta mobili­zacja wyraża się znanymi objawami fizjologicznymi.

Leave a Comment