NAJBARDZIEJ SKUTECZNE UJĘCIE

W rzeczywistości symulacja wydaje się jednym z najbardziej skutecznych narzędzi ujęcia systemo­wego. Pozwala sprawdzić oddziaływanie wielkiej ilości zmiennych na całość funkcjonowania systemu, pozwala zhierarchizować rolę każdej zmiennej, wy­krywać punkty amplifikacji i inhibicji, dzięki któ­rym możliwe jest wywieranie wpływu na zachowanie systemu. Badający może sprawdzić rozmaite hi­potezy bez obawy, że zniszczy system, który studiu­je. Ma to szczególne znaczenie w przypadku syste­mów żywych, delikatnych czy bardzo kosztownych. Zważywszy, że dokonuje się doświadczeń na mo­delu rzeczywistości, a nie na samej rzeczywistości, można działać również na zmienną czasu przyspie­szając zjawiska bardzo powolne (np. zjawiska spo­łeczne) czy zwalniając ultraszybkie (np. zderzenie pocisku z powierzchnią). Można oddziaływać rów­nież na zmienną przestrzeni czy odległości, symulu­jąc wzajemnie powiązane działania w bardzo ogra­niczonej kubaturze.

Leave a Comment