NIEPRZEWIDZIANE EWENTUALNOŚCI

Systemy żywe mogą przystosować się (w pewnych granicach) do gwałtownych zmian zachodzących świecie zewnętrznym. Wyposażone są w mechanizmy detekcji i porównywania, które pozwalają na odbie­ranie sygnałów pochodzących z zewnątrz i z we­wnątrz i na porównywanie ich z wartościami s a nów równowagi. W przypadku występowania od­chyleń emitowanie sygnałów błędów pozwala na ich skorygowanie. Jeżeli system nie może osią^ąc sta­nu poprzedniej równowagi homeostatycznej, poszukuje, poprzez dopełniające się działania pętli sprzę­żeń ujemnych i dodatnich, nowych punktów rownowagi i nowych stanów ustalonych.Ewolucji systemu otwartego nie da się oddzielić od tych zmian i adaptacji; jest ona rezultatem na­gromadzania się kolejnych zmian fragmentów jego historii.

Leave a Comment