WYZWALANIE ROLNICTWA

Rewolucja ta przyczynia się do wyzwolenia rol­nictwa i przemysłu spożywczego z błędnego koła, w którym zamykają je dzisiaj: wyczerpywanie źró­deł energii, zmniejszenie kalorycznej wydajności ma­chiny produkcji rolnej i towarzyszące temu zwięk­szenie ceny kalorii przyswajalnej przez człowieka. W najbliższych latach najprawdopodobniej cztery sektory dominować będą w bioprzemyśle: wytwarza­nie produktów chemicznych przez mikroby, oswoje­nie enzymów, kontrola elektroniczna reakcji fer­mentacji i w ogóle biotransformacji (zdolnych na przykład do wytwarzania energii) i wreszcie opa­nowanie podstawowych reakcji fotosyntezy.

Leave a Comment