NA POZIOMIE GENÓW

Ostateczna kontrola działalności komórki sprowa­dza się więc zawsze do syntezy enzymów (lub jej blokady). Ta synteza dokonuje się w warsztatach montażowych komórki. Ale oryginalne plany wszy­stkich rodzajów enzymów, jakich potrzebuje komór­ka, nigdy nie opuszczają jądra. Wystar­czy więc zabronić kopiowania tych planów, by z a- trzymać syntezę enzymów. Dopóki odby­wa się kopiowanie, synteza przebiega bez zakłóceń.Na pcziomie genów jądra istnieje zespół wyłączni­ków zdolnych do kontrolowania pracy maszyny ko­piującej. Te wyłączniki chemiczne nazywane są represorami tłumienia. Każdy represor roz­poznaje „swój” specjalny sygnał, który nakazuje za­blokowanie lub odblokowanie powielania planu en­zymów wyspecjalizowanych w określonej funkcji.

Leave a Comment