SYGNAŁ REGULUJĄCY

Tym sygnałem regulującym jest na ogół niewielka molekuła znajdująca się w represorze i zdolna go uczynnić albo zneutralizować.Odnajdujemy tu rolę molekuł-sygnałów, na któ­rych w znacznej mierze opierają się informacje, krą­żące w komórkach i organizmie. Te molekuły roz­poznawane są przez wyspecjalizowane detektory, usytuowane, jak wiemy, w gruczołach i organach. Włączają one wyłączniki chemiczne, jak na przy­kład represory, uruchamiając lub zatrzymując syn­tezę enzymów i, pośrednio, hormonów, i innych mo­lekuł podstawowych dla życia. Funkcjonowanie represorów, podobnie jak enzy­mów, możliwe jest jedynie dzięki mechanizmom roz­poznawczym, które działają pomiędzy kwasami nu­kleinowymi, proteinami i molekułami regulacyjny­mi. To rozpoznawanie informacji, opierające się na formie molekuł (ich morfologii), jest bardzo ogólne: jest to podstawa wspólnego języka komunikacji we­wnętrznej, używanego przez wszystkie komórki bez wyjątku.

Leave a Comment