MACHINA BIOLOGICZNA

Machina biologiczna kraju takiego jak Francja funkcjonuje za sprawą 50 milionów jednostek (nie licząc populacji zwierzęcej). Dostarcza ona rocznie 4,3-1010 godzin efektywnej pracy (ekwiwalent około 5 milionów lat pracy) i zużywa samej tylko energii żywnościowej 45-1012 kcal pożywienia rocznie. Pro­dukuje dziennie 35 000 ton odpadów, 12 milionów ton śmieci domowych rocznie. Jeżeli policzymy rów­nież przemysł i handel, roczna produkcja odpadów wynosi 25 milionów ton. W 1973 roku zużycie ener­gii na 1 mieszkańca osiągnęło 32 miliony kcal. Czyli całkowite zużycie Francji wynipsło 1,6-1015 kcal rocz­nie.Poza kaloriami „żywnościowymi” całą energię wy­datkowaną przez społeczeństwo zużywają maszyny wykorzystywane przez człowieka. W 1974 roku świa­towe zużycie energii wynosiło 58*1015 kcal, i przy około pięcioprocentowym wzroście rocznie, osiągnie prawdopodobnie 100 ‘lO15 kcal w roku 2000.

Leave a Comment