ENERGIA TERMICZNA

Od tej pory nauczyliśmy się obliczać całkowite za­soby wody, tlenu, węgla, azotu i siarki w wielkich zbiornikach systemu ekologicznego. Można, je więc porównać do produkcji wynikającej z działalności człowieka. A rezultaty wskazują, że człowiek podjął bezpośrednie współzawodnictwo z przyrodą. Dwa przykłady: wszystko, co oddycha w przyro­dzie, produkuje rocznie 720 miliardów ton COj. Cał­kowita ilość siarki krążącej w atmosferze i uczestni­czącej w cyklach biogeochemicznych wynosi 500 mi­lionów ton rocznie. Jak wyglądają te wielkości na tle wkładu człowieka? Jako wielki oddychający or­ganizm społeczność ludzka wydycha dziś 19 miliar­dów ton dwutlenku węgla, pochodzącego głównie ze spalania paliw kopalnych. W roku 1980 ilość wy­produkowanego CO2 osiągnie 26 miliardów ton. Tak więc wkład społeczeństw przemysłowych wynosi prawie 4% udziału przyrody. Produkcja S02 wzrosła w 1973 roku do 150 milionów ton, a jest to przede wszystkim wynikiem spalania ropy naftowej w cen­tralach cieplnych. W roku 2000 udział człowieka do­równa w tych dziedzinach udziałowi przyrody.

Leave a Comment