CIEPŁO, PYŁY, DWUTLENEK WĘGLA

Po raz kolejny umyka nam wzajemna współzależ­ność czynników. Nadmiar ciepła, zapylenie i dwu­tlenek węgla wiążą się bezpośrednio z działalnością przemysłową, a więc z przyspieszeniem ekonomicz­nego wzrostu. Czy doprowadzą do ocieplenia, czy do oziębienia planety? Wiele się dyskutuje ria ten te­mat. Który wpływ okaże się silniejszy? Czy nadej­dzie oziębienie spowodowane pyłami w atmosferze, czy też zwycięży „cieplarniane” oddziaływanie dwu­tlenku węgla? Trudno to przewidzieć, ponieważ Zie­mia również dąży do zachowania równowagi. Nie zawsze jednak dla naszej przyjemności. Każdy rodzaj energii przeistacza się w końcu w ciepło. Najpierw gromadzone w biosferze i w wo­dzie, następnie rozproszone w atmosferze i wypro- mieniowane w przestrzeń kosmiczną.

Leave a Comment