STRUKTURY I FUNKCJE

Struktury i funkcje są więc nierozdzielne: utrzy­manie jezdnych może zapewnić tylko dynamizm ener­getyczny drugich. Struktury opierają się na materia­łach konstrukcyjnych, uszeregowanych według ry­gorystycznej organizacji przestrzennej, podczas gdy funkcje polegają na organizacji w czasie, organizacji opartej na miriadach elementarnych reakcji, ściśle skoordynowanych i zsynchronizowanych. Aby za­pewnić utrzymanie swej struktury i funkcji, ko­mórka potrzebuje czynników transforma­cji. Tymi czynnikami są ściśle określone związki chemiczne.Dwie podstawowe kategorie czynników chemicz­nych komórki stanowią molekuły olbrzymie {zwa­ne makromolekułami). Jedne to p r o t e i n y, ele­menty konstrukcyjne czy katalizatory, kontrolujące działalność komórkową (enzymy).

Leave a Comment