ŚLEDZENIE I OBLICZANIE ZMIAN

Służyły śledzeniu i obliczaniu zmian podaży i popytu na surowce, półfabrykaty, produkty gotowe i usługi w drodze od producenta do konsumenta. Wyniki analizy ekonomicznej wy­rażają się w jednostkach monetarnych i pozwalają na wyodrębnienie pojęcia wartości dodatkowej.Analiza energetyczna wychodzi od rezultatów ana­lizy ekonomicznej, ale opiera się na metodach sto­sowanych w inżynierii chemicznej. Próbuje obliczyć koszt energetyczny każdej transformacji przemysło­wej, w której wykorzystywana jest energia, surow­ce i praca. W ten sposób ogarnia wszystkie etapy łańcucha produkcji  danego produktu, tworząc drze­wo o coraz większej liczbie odgałęzień. Na każdym etapie oblicza się ilość zużytej energii. W końcu do­daje się wszystkie wydatkowane kilokalorie. Po raz pierwszy zastosowano analizę energetyczną w prze­myślę samochodowym w 1972 roku, a następnie w 1973 w produkcji żywności.

Leave a Comment