WIĘCEJ ENERGII

Proces ów wyzwala prawie czterokrotnie więcej energii niż fermentacja. Majac znacznie większą ilość energii, niż to było niezbędne do przeżycia, organizmy żywe dysponowały nadwyżką energetyczną. Ten właśnie kapitał zainwestowany został w ogromne przedsię­wzięcie ewolucji biologicznej. W ewolucji społeczeństw oswojenie energii odby­wało się trzema wielkimi etapami, z których ostatni dopiero się rozpoczął.Pierwszy etap to długa faza utrzymywania się ludzkości przy życiu dzięki eksploatowaniu docho­dów energetycznych Ziemi. Drugi, rozpoczęty przed około stu pięćdziesięciu laty, charakteryzował się przyspieszonym roztrwanianiem kapitału ener­getycznego planety. Wreszcie w czasach współcze­snych rozpoczyna się okres powrotu do bardziej wy­dajnej eksploatacji dochodów systemu ekologicznego, połączonej z rozsądnym gospodarowaniem jej kapi­tałem i wykorzystaniem energii nuklearnej.

Leave a Comment