W PRZECIWIEŃSTWIE DO CIEPŁA

W przeciwieństwie do ciepła — nie uporządko­wanej energii — inne formy energii są mniej lub bardziej uporządkowane. Entropia jest właśnie mia­rą stopnia uporządkowania. Energia potencjalna jest więc energią uporządkowaną, ciepło — energią nie uporządkowaną. Maksymalny nieporządek — to en­tropia. W pierwszym przypadku ruch wszystkich mo­lekuł (na przykład gazu) pozwala wyprodukować pracę (pchnięcie tłoka). W drugim przypadku mamy do czynienia z bezowocnym poruszaniem się „w miej­scu” i we wszystkich kierunkach naraz; energia jest obecna, ale nie można jej wykorzystać. Można więc powiedzieć, że suma całego ciepła utraconego w trakcie wszystkich procesów zachodzących we. wszechświecie jest miarą wzrostu entropii.

Leave a Comment