DZIĘKI MATEMATYCZNYM ZWIĄZKOM

Można jednak posunąć uogólnienia jeszcze dalej. Dzięki matematycznym związkom między n i e- porządkiem i prawdopodobieństwem można mówić o ewolucji systemów w kierunku wzra­stającej entropii, posługując się jednym z następu­jących określeń: „pozostawiony sam sobie, odizolo­wany system dąży do stanu maksymalnego nieporządku” albo „pozostawiony sam sobie, wyizolowany system dąży do stanu największego prawdopodobieństw a.” Pojęcie entropii i pojęcie nieodwracalności, wywo­dzące się z drugiej zasady termodynamiki, miały ogromny wpływ na naszą koncepcję świata. Przeła­mując błędne koło powtarzalności, w którym obra­cali się starożytni, i przeciwstawiając się ewolucji biologicznej jako nosicielce porządku i organizacji — pojęcie entropii otwierało pośrednio drogę filozofii stawania się i postępu. Równocześnie ukazywało komplementarność „dwu wielkich derives wszech­świata” opisanych w dziełach Bergsona i Teilharda de Chardin.

Leave a Comment