TRANSMISJA WIEDZY

Służy transmisji wiedzy, ponieważ dostarcza kon­ceptualnego układu odniesienia, który pomaga w zorganizowaniu wiedzy w miarę jej zdobywania, ułatwia jej zapamiętanie i przekazywanie.Pomaga w działaniu, ponieważ pozwala wyodręb­nić zasady ułatwiające zrozumienie złożoności, po­zwala usytuować i zhierarchizować elementy, na których opierają się decyzje.Wreszcie ujęcie systemowe sprzyja twórczości, po­nieważ katalizuje wyobraźnię, mobilizuje siły twór­cze, inwencję. Jest nośnikiem myślenia wynalazcze­go, podczas gdy ujęcie analityczne sprzyja myśleniu naukowemu. Tolerancyjne i pragmatyczne myślenie systemowe otwarte jest na analogię, metaforę, mo­dele, dawniej wykluczone, dziś zaś zrehabilitowane środki „metody naukowej”. W ujęciu systemowym pożądane jest wszystko to, co prowadzi do likwido­wania przegródek między dyscyplinami wiedzy, to, co odblokowuje wyobraźnię; ujęcie systemowe zmie­rza do otwartości na podobieństwo systemów, które bada.

Leave a Comment